Termini un apzīmējumi

kadastra numurs
nekustamajam īpašumam piešķirta viennozīmīga, neatkārtojama un nemainīga ciparu kombinācija (identifikators)
kadastra apzīmējums
zemes vienībai, būvei, telpu grupai vai zemes vienības daļai piešķirta viennozīmīga, neatkārtojama un nemainīga ciparu kombinācija (identifikators)
kadastra dati
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ierakstītās ziņas
kadastra objekts
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustamais īpašums kā īpašuma objektu kopums, kā arī zemes vienība, būve, telpu grupa un zemes vienības daļa
kadastrālā uzmērīšana
zemes vienību, būvi, telpu grupu un zemes vienības daļu raksturojošo datu iegūšana apvidū
kadastrālās uzmērīšanas lieta
kadastrālās uzmērīšanas rezultāts, dokumentu kopums, uz kā pamata Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrē kadastra objektu vai aktualizē kadastra datus
kadastrālā vērtība
pēc vienotiem kadastrālās vērtēšanas principiem noteiktā datumā atbilstoši kadastra datiem noteikta kadastra objekta un nekustamā īpašuma nodokļa objekta vērtība naudas izteiksmē. Kadastrālā vērtība neietver mežaudzes vērtību
nekustamā īpašuma novērtējums
nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības un nekustamā īpašuma sastāvā esošās mežaudzes vērtības summa
prognozētā kadastrālā vērtība
kadastrālā vērtība, kāda prognozēta stāties spēkā nākamā gada 1.janvārī atbilstoši Kadastra datu stāvoklim uz 1.jūniju. Prognozētā kadastrālā vērtība tiek publicēta laika periodā no tekošā gada jūlija līdz nākamā gada janvārim.
prognozētais īpašuma novērtējums
nekustamā īpašuma prognozētās kadastrālās vērtības un nekustamā īpašuma sastāvā esošās mežaudzes prognozētās vērtības summa.
ekspluatācijas uzsākšanas gads
gads, kurā uzsākta būves izmantošana paredzētajai funkcijai, neatkarīgi no tā, vai būve ir pieņemta ekspluatācijā vai nav. Norādītais gads bieži vien ir aptuvenais būves ekspluatācijas uzsākšanas gads, kas var būt reģistrēts bez atbilstoša dokumenta.
ekspluatācijā pieņemšanas gads
gads, kurš norādīts aktā par būves pieņemšanu ekspluatācijā. Ņemot vērā, ka būvi ekspluatācijā var pieņemt pa kārtām, kā arī būve var tikt atkārtoti pieņemta ekspluatācijā, piemēram, pēc rekonstrukcijas, ekspluatācijā pieņemšanas gadi vienai būvei var būt vairāki. Izplatīšanas portālā tiek attēloti ekspluatācijā pieņemšanas gadi, kuri Kadastra informācijas sistēmā reģistrēti līdz 2011.gada 31.decembrim.
fiziski saistītie objekti
 • zemes vienība;
 • uz zemes vienības atrodošās būves (neatkarīgi no īpašumiem, kuros tās ietilpst);
 • būvēs ietilpstošās telpu grupas (neatkarīgi no īpašumiem, kuros tās ietilpst).
funkcionāli saistītais objekts (jeb FSO)
saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" ar dzīvokļa īpašumu funkcionāli saistītās palīgtelpas vai palīgēkas (pagrabs, šķūnītis, mākslinieku darbnīca, utt.)
servitūta teritorija
ar likumu, tiesas spriedumu, līgumu vai testamentu nodibināta tiesība uz svešu lietu, kas izpaužas kā nekustamā īpašuma apgrūtinājums noteiktā teritorijā. Kadastra informācijas sistēmā reģistrē ēku, ūdens un ceļa servitūta teritoriju.
Plašāka informācija par Kadastrā reģistrētajām servitūta teritorijām pieejama šeit.
zemes vienības robežpunkts
kadastra kartē attēlota ierādīta vai uzmērīta, dabā nostiprināta robežzīme. Robežpunkti tiek attēloti visām zemes vienībām, izņemot teritorijas, kur Kadastra karte tiek veidota "Kzis" specifikācijā - Rīgas, Jūrmalas, Venstpils un Piltenes pilsētā. Sākot ar 2008.gada 1.jūliju robežpunktus sāka attēlot Liepājas, Grobiņas, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsētas teritorijās, daļā Saldus teritorijas, Kuldīgas un Skrundas pilsētas teritorijās - pirms 2008.gada 1.jūlija šajās teritorijās Kadastra karte tika kārtota "Kzis" specifikācijā (robežpunkti netika attēloti).
zemes vērtību zonējums
Vienas pašvaldības teritorijas sadalījums zemes vērtību teritorijās - zonās kadastrālās vērtēšanas vajadzībām.
zemes vērtību zona
nosacīti nemainīgu zemes vērtību veidojošo faktoru kopuma robežās noteikta teritorija, kur zemes tirgus cenas attiecīgajiem nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem ir vienādas vai savstarpēji salīdzināmas.
Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas objekts
dabas veidojums, būve vai cits mākslīgs veidojums, kuram saskaņā ar Aizsargjoslu likumu nosaka aizsargjoslu.
Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datu sniedzējs
ir objekta īpašnieks (valdītājs) vai institūcija, kas atbild par objekta datu sagatavošanu vai apgrūtinātās teritorijas izveidošanu un tās robežu datu sagatavošanu.
apgrūtinātā teritorija
teritorija, kurai atbilstoši likumam ir noteikti lietošanas tiesību aprobežojumi.
aizsargjoslas
noteiktas platības, kuru uzdevums ir aizsargāt dažāda veida (gan dabiskus, gan mākslīgus) objektus no nevēlamas ārējās iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju un drošību vai pasargāt vidi un cilvēku no kāda objekta kaitīgās ietekmes.
īpašums
nekustamais īpašums, kura sastāvā ietilpst zemes vienība(s) un/vai būve(s)
nekustamais īpašums, kura sastāvā ietilpst būve(s)
nekustamais īpašums, kura sastāvā ietilpst telpu grupa(s), būvju domājamās daļas un /vai zemes vienību domājamās daļas (Dzīvokļa īpašums)
zemes vienība
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts norobežots zemesgabals, kam piešķirts kadastra apzīmējums
zemes vienības daļa
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta nomas vajadzībām noteikta zemes vienības teritorija, kas nav patstāvīgs nekustamā īpašuma objekts
būve
ar zemi savienots veidojums, kas darināts no būvmateriāliem un būvelementiem un/vai kas tapis būvdarbos
telpu grupa
konstruktīvi norobežots, no vienas vai vairākām telpām sastāvošs telpu kopums ar kopēju izeju uz koplietošanas telpu vai āru
Valsts adrešu reģistra objekts
Adresācijas objekts ir:
 1. administratīvā teritorija, administratīvās teritorijas teritoriālā dalījuma vienība (novada pilsēta, novada pagasts, pilsētas lauku teritorija), apdzīvotā vieta (ciems, arī viensēta un viensētu grupa);
 2. iela (piemēram, bulvāris, aleja, prospekts, laukums);
 3. apbūvei paredzēts zemesgabals (turpmāk - zemesgabals);
 4. dzīvošanai, komercdarbībai, kā arī saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka (turpmāk - ēka);
 5. telpu grupa, kas paredzēta noteiktam izmantošanas veidam (dzīvošanai, komercdarbībai, kā arī saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai, vai mākslinieku darbnīcas ierīkošanai) un ir konstruktīvi norobežota ēkas daļa, kurā ir viena vai vairākas funkcionāli saistītas telpas ar atsevišķu izeju uz ielu vai pagalmu vai caur koplietošanas telpām.

persona

fiziska vai juridiska persona
palīdzība
ikoniņa, kuru nospiežot tiek atvērta lietotāja rokasgrāmata

VZD pārziņā esošo telpisko datu kopu apzīmējumi (Legend) un skaidrojumi:
ziņojumi
  1. Informatīvie ziņojumi attēlojas formas augšējā daļā, uz dzeltenīga fona.
Netika atrasts neviens ieraksts!
  1. Kļūdas ziņojumi attēlojas formas augšējā daļā, uz sarkana fona.
Lai veiktu meklēšanu, papildiniet meklēšanas kritērijus!